FATURALANDIRMA
Faturalandırma
 
Faturalandırma
Anlaşmalı bankalar
Faturada ne nedir?
Düzeltme Kat Sayısı
Ofit Isıl Değer

 

 

 

Düzeltme Kat Sayısı Hesaplanması

Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarlarının hesaplanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

Sayaçlardan ölçülen hacim değeri, otomatik hacim düzelticisi vasıtasıyla veya düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş hacme çevrilir. 300 mbar’ın üzerinde doğal gaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerinde otomatik hacim düzelticisinin bulunması zorunludur. 300 mbar ve altında otomatik hacim düzelticisi bulunmaması halinde, sayaçtan ölçülen hacim değeri aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunur.

          md = ms x K

         P           Tr           Zr
K =  ———  x  ———  x  ———
         Pr           T            Z

          P = Pa + Ps

6,7 02.06.2005 tarih ve 25833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değiştirilmiştir.

Burada,
md : Düzeltilmiş hacim (m3),
ms : Sayaçtan ölçülen hacim,
K   : Düzeltme katsayısı,
P   : Ölçüm basıncı (bar),
Pa          : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara), 
Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),
Ps          : Sayaç ölçüm basıncı (barg),
T   : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),
Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),
Z   : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,
Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.
Zr / Z (sıkıştırılabilirlik oranı) = 1 olarak alınır.

Aylık olarak şehir giriş istasyonuna girilen basınç değeri için, ilgili şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden (Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bulunmaması halinde en yakın şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü’nden) ilgili şehir için alınmış son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazında atmosfer basıncı değerleri ortalaması dağıtım şirketince temin edilir. Bu değer, dağıtım veya iletim şirketi tarafından diğerinin nezaretinde şehir giriş istasyonuna girilir. Diğer ölçüm istasyonlarına aylık basınç girişi için, ilgili lisans sahibince,  istasyon mahallinde ölçtüğü veya en yakın Meteoroloji İstasyonundan alınmış atmosfer basıncı değerlerinin son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazındaki ortalaması kullanılır.

Her tahakkuk dönemi için fiili üst ısıl değer düzeltmesi yapılması zorunludur. Bu amaçla faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı, enerji olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

                        d
mf = md X ————————
                860,42kcal/kWh

Burada,
mf  : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
md  : Düzeltilmiş hacmi (m3),
d  : İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).

Ön ödemeli sayaç kullanan müşteriler için, faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı, bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması kullanılarak yukarıdaki formüllere göre hesaplanır.

Ön ödemeli sayaç kullanmayan müşterilerin faturalarında;
1. Perakende satış fiyatı (YTL/kWh),
2. Tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeri (kWh/ m3),
3. Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarı (kWh),
4. Toplam ödenecek bedel (YTL),
5. Sayaçtan ölçülen hacim (m3),
6. Düzeltme katsayısı (K),
gösterilir.

Ön ödemeli sayaç kullanan müşterilerin faturalarında;
1.  Perakende satış fiyatı (YTL/kWh),
2.  Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kWh/ m3),
3.  Faturalandırmaya esas doğal gaz satış miktarı (kWh),
4.  Toplam ödenecek bedel (YTL),
5.  Karta yüklenen hacim (m3),
6. Düzeltme katsayısı (K)
gösterilir.

Karta yüklenen hacmin hesabında aşağıda verilen formül uygulanır.

                   860,42kcal/kWh
mk = mf X  —————————
                       d x K

Burada,
mk         : Karta yüklenen hacim (m3),
mf          : Faturalandırmaya esas alınacak doğal gaz satış miktarı (kWh),
d   : Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kcal/ m3),
K : Düzeltme katsayısıdır.